Veteraanijärjestöjen esitykset eduskuntavaalien jälkeen hallitusohjelmaan huomioitavista sotiemme veteraanien etuuksien sekä sotasukupolven perinteen kehittämisestä.

Veteraanijärjestöjen esitykset tulevan hallituksen ohjelmaan

Veteraanijärjestöt esittävät, että tulevan, 2023 eduskuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen hallitusohjelmassa otettaisiin mahdollisimman laajasti huomioon sotiemme 1939 –1945 sotainvalidien ja veteraanien etuuksien kehittäminen. Samalla tulisi huomioida sotien perinteen ylläpitäminen.

Esitämme rintamalisän korottamista 200 euroon kuukaudessa.
Rintamalisän korotus helpottaisi erityisesti pienituloisia veteraaneja selviytymään kohonneista elinkustannuksista sekä lääke- ja sairaanhoitokustannusten omavastuista sekä muista välttämättömistä kuluista. Korotuksen jälkeenkin veteraanien toimeentulo jäisi edelleen keskimäärin pienemmäksi kuin nuoremmilla eläkeläisillä.

Esitämme sotainvalidien puolisokuntoutusmäärärahan palauttamista vuoden 2021 tasolle 2,08 miljoonaan euroon ja kuntoutukseen oikeutettujen piirin laajentamista.
Valtion vuoden 2023 talousarviossa on varattu 1,36 miljoonan euron kiinteä määräraha sotainvalidien puolisoiden ja leskien kuntoutustoimintaan. Sitä koskevan asetuksessa puolisokuntoutuksessa sotainvalidilta vaadittava vähimmäishaitta-aste on 30 prosenttia, mikä jättää sitä lievemmin vammautuneiden sotainvalidien puolisot ja lesket vaille tätä hoitomahdollisuutta. Kuntoutusta laajentamalla voitaisiin tukea iäkkäiden sotainvalidien puolisoiden ja leskien kotona asumista.

Esitämme talousarvioon lisättäväksi 5 miljoonaa euroa veteraanien puolisoiden ja leskien kuntoutusta varten.
Edellä kerrottua vastaavaa määrärahaa vammautumattomien veteraanien puolisoille ja leskille ei ole. Veteraanien puolisoille kuntoutus on mahdollista yhdessä veteraanien kanssa. Jäätyään leskeksi kuntoutusoikeus lakkaa. Tämän määrärahan käytöstä ja kuntoutuksen edellytyksistä voitaisiin säätää asetuksella.

Sotilasvammalain muutos
Valtiovarainvaliokunta ilmoitti mietinnössään VaVM 27/2022 pitävänsä tärkeänä, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sotilasvammalain muuttamiseksi niin, että vuosien 1939-1945 sotien johdosta vahingoittuneelle tai sairastuneelle, laitoshoitoon oikeutetuille sotainvalideille korvattaisiin Valtiokonttorin harkinnan perusteella myös vuokran osuus palvelusasumisessa.

Järjestöavustuksen riittävyys
Valtiovarainvaliokunta piti edellä kerrotussa mietinnössään välttämättömänä, että veteraanijärjestöjen vuoden 2023 järjestöavustukset mitoitetaan niin, että toiminta voidaan sopeuttaa hallitusti väheneviin tarpeisiin. Näin tulee toimia myös vuonna 2024 ja ottaa huomioon tuolloin Tammenlehvän Perinneliiton vastuulle perinnetyön ohella siirtyvät tukitehtävät.