HALLINTORAKENNE

Liittokokous käyttää liiton asioista ylintä päätösvaltaa.

Pidetään joka toinen vuosi. Päätöksen paikasta ja ajankohdasta tekee liiton hallitus.

Päättää hallituksen ehdotuksesta liiton toimintasuunnitelmaksi seuraavaan liittokokoukseen saakka.

Valitsee hallituksen (ja liiton) puheenjohtajan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

Valitsee valtuuston puheenjohtajan ja sen jäsenet.

Valtuusto käyttää liittokokousten välisenä aikana ylintä päätösvaltaa

Kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Kevätkokouksessa esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Syyskokouksessa päätetään hallituksen ehdotus toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle toimintavuodelle samoin kuin hallituksen jäsenet.


Hallitus johtaa liiton toimintaa, hoitaa sen asioita, omaisuutta sekä taloutta ja edustaa liittoa virallisissa yhteyksissä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan, jotka toimivat samalla liiton varapuheenjohtajina.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus voi asettaa toimikuntia ja määrätä niiden tehtävät.

Hallitus kutsuu koolle neuvottelukunnan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa virikkeitä liiton toimintaan sekä edistää liiton tarvitseman tuen saamista.