VETERANERNAS TJÄNSTER

Veteranernas förmåner år 2020

De krigsinvalider som deltog i Finlands krig åren 1939–1945 samt de män och kvinnor som varit verksamma i fronttjänst, det vill säga frontveteranerna, har genom lag och förordning stipulerad rätt erhålla med hjälp av statens medel erhålla några speciella förmåner. Delvis är härtill berättigade även en del personer som varit verksamma i en del tjänster länkade till kriget samt minröjarna från åren 1945–1952. De nyssnämnda är berättigade att erhålla rehabilitering genom Statskontoret, minröjarna därtill rätt till fronttillägg.

Specialförmåner för frontveteranerna och därmed jämförbara personer beviljas även genom kommunernas och församlingarnas tillgångar. Det stöd som offentliga samfund ger kompletterar de understöd som stiftelser och samfund beviljar frontveteranerna.

I början av år 2020 var antalet veteraner som innehade tecken som berättigar till veteranrehabilitering och tjänster 8047.

I det följande ges grund- och hänvisningsuppgifterom de förmåner som avses.

Frontveterantecken

De åt frontveteraner beviljade tecknen är

 • frontmannatecken (för män)
 • fronttjänsttecken (för kvinnor)
 • fronttecken (för frontbefästningsarbete)
 • frontmannatecken för utlänningar (för utländska frivilliga)

Ansökningstiden för alla dessa tecken utgick 31.12.1994. Det går inte mera att ansöka om dem.

Fronttillägget

Fronttillägget betalas åt en person, som beviljats något frontveterantecknen samt åt personer, som Krigsarkivet erhållit intyg över deltagande i minröjning 1945–1952. Fronttillägget betalas också till personer som utomlands.

Fronttillägget är 50,68 euro i månaden, från och med 1.4.2020 125,00 euro. Fronttillägget är en skattefri inkomst och tas inte i beaktande vid fastställande av klientavgifter (Lagen om klientavgifter 29§, 24.4.2003/328).

Extra fronttillägg

Extra fronttillägg betalas åt en person, som får både fronttillägg och folkpension. Det extra fronttillägget är 25–45% av den del av folkpensionen, som överskrider 91,33 euro. Om den sökande inte alls erhåller andra pensioner, vilka skulle minska det extra fronttillägget, betalas åt honom största möjliga fronttillägg. Största möjliga extra fronttillägg betalas åt en pensionstagare som inte får en mängd förminskande pensioner, så som pension från utlandet. Största möjliga extra fronttillägg är

 • för ensamstående person 257,19 euro/månad
 • för i parförhållande boende 225,21 euro/månad

I början av år 2020 fick 3589 veteraner extra fronttillägg, av dem var 1607 män och 1982 kvinnor.

Veterantillägg

Veterantillägg betalas åt veteraner som innehar fronttecken, då denne får extra fronttillägg och förhöjd eller högsta pension. Man behöver inte skilt för sig ansöka om veterantillägg, om ovannämnda villkor är uppfyllda. Tillägget utbetalas via FPA. Veterantillägget är 107,49 euro i månaden och det är skattefritt. Det förminskar inte pensionstagarens bostadsbidrag. Tillägget utbetalas också till en veteran, som vårdas på anstalt, men det tas i beaktande vid erläggande av den långtidsskötsel som en inrättning eller en kommun uppbär av veteranen.

Rehabilitering

Enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner kan rehabilitering erhållas av en person, som beviljats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

Rehabilitering på anstalt beviljas enligt följande:

Anstaltsrehabilitering (funktionsförmågaklass III) anstaltsvård för en frontveteran som har en skada eller sjukdom, som förorsakar störningar i funktionsförmågan (funktionsförmågaklass I eller II)

Högst 10 dygn per kalenderår

2–4 veckor per kalenderår, om det är motiverat av målsättningarna för rehabiliteringen

Öppen rehabilitering

Dagrehabilitering för frontveteran med funktionsförmågaklass III samt maka

        -högst 10 dagar per kalenderår

Dagrehabilitering för frontveteran med funktionsförmågaklass I och II samt maka

        -högst 20 dagar per kalenderår

Öppen rehabilitering för frontveteran med funktionsförmågaklass III

         -högst 20 besök per kalenderår

Övrig öppen rehabilitering för veteran med funktionsförmågaklass I och II

         -högst 30 besök per kalenderår

 Öppen rehabilitering kan t.ex. ges på följande sätt:

 • En frontveteran med funktionsförmågaklass III

Öppen rehabilitering med en vårdserie på 2 x 10 gånger

 • En frontveteran med funktionsförmågaklass I och II

Öppen rehabilitering med en vårdserie på 3 x 10 eller 2 x 15 gånger

Längden på rehabiliteringen har fastställts i förordningen om frontveteranernas rehabilitering. En stödjande rehabilitering av frontveteran i dennes hem kan vara förebyggande, upprätthålla funktionsförmågan hemma eller förmågan att klara sig på ett servicehus. Bedömningen av funktionsförmågan görs i den egna boendemiljön.

Makans/makens rätt till rehabilitering

Syftet med en gemensam rehabiliteringsperiod är att sträva till att förbättra resultatet av veteranens rehabilitering och inverka på veteranens förmåga att klara sig hemma, bl.a. genom att stöda orkandet hos den vårdande makan/maken. Behovet och ändamålsenligheten av gemensam rehabiliteringsperiod bedöms samt görs beslut av hälsocentral eller tjänsteinnehavare som kommunen utsett. Den som gör beslut om rehabilitering utvärderar längden, behovet och ändamålsenligheten av samtidig rehabiliteringsperiod. Förutsättningen av en gemensam rehabilitering är att båda makarna samtycker. Makar har rätt att delta med veteranen i anstalts- eller dagrehabilitering, men inte i öppen rehabilitering.

Resekostnader

Folkpensionsanstalten erlägger åt frontveteran som erhåller rehabilitering och åt hans/hennes i samma rehabilitering deltagande make/maka de av resan förorsakade nödvändiga kostnaderna i sin helhet. Taxin till rehabiliteringen beställs med den av FPA uppgivna områdesnummern liksom övriga resor till hälsotjänster.

Vid ansökan av reseersättning bör frontveteranen uppvisa åt Folkpensionsanstalten:

 • Av kommunen utfärdad betalningsförbindelse eller en kopia av beslut om godkännande
 • En utredning om deltagande i rehabilitering, vilken kan ges t.ex. på en blankett från Folkpensionsanstalten

Närmare uppgifter ges på Folkpensionsanstaltens kontor. Veteranänka/änkling har inte rätt till rehabilitering inom ramen för veteranrehabilitering.

Tjänster för veteraner, vilka stöder boende i hemmet.

Frontveteranens inkomster behöver inte utredas, utan det är behovet av tjänster som avgör. Anslaget som kommunerna erhåller av staten för tjänsterna används till tjänster som stöder veteranerna till att klara sig självständigt samt till kostnader som förorsakas av dessa. (Lag om stödjande av den åldrande befolkningens funktionsduglighet samt åldringars social- och hälsotjänster, 15$ (30.12.2014/1323). De vanligast förekommande tjänsterna som veteranerna behöver är städhjälp, måltidsservice, badningshjälp, klädvård, hjälp att uträtta ärenden, sjukvård, fotvård och vissa små förändringar som skall göras i hemmet; såsom avlägsnande av trösklar, installering av stödande ledstänger, ramper i trappuppgången samt arbeten på gårdsplanen. Dessutom hör till de här ett socialt umgänge, stödjande rehabilitering i hemmet samt kostnader för närstående vård.

Krigsinvalid, vars arbetsoförmåga enligt krigsskadelagen är minst 10%, kan inte av detta anslag erhålla för frontveteraner avsedda kommunala öppna tjänster, utan de erhåller tjänsterna påp basen av krigsskadelagen

Tandvård för veteraner och minröjare

För utredning av självriskandelen är det skäl att framför allt före större vårdåtgärder ta reda på hur mycket av vården patienten själv skall komma att betala. Av tandläkaren erhålles en utredning beträffande den kommande vårdens kostnader.

Utländsk frivilligs front-understöd

Utländsk frontman som i våra krig 1939–1945 frivilligt tjänstgjort i Finlands försvarsmakt och bor i Estland eller annorstädes på f.d. Sovjetunionens territorium och är i ekonomiskt ansträngda förhållanden eller som är stadigvarande boende i Finland kan på ansökan beviljas frontunderstöd. Med utländsk frontman avses här person, som erhållit frontmannatecken för utlänning eller annars uppfyller fordringarna för beviljande av tecknet. Understödet som beviljas som engångsersättning uppgår år 2020 till 2000,00 euro.

Rehabilitering för personer, vilka tjänstgjort i till krigen anslutna uppdrag.

Enligt en år 1997 stiftad lag kan vissa personer, som under åren 1939–1945 eller därefter tjänstgjort i till krigen i Finland anslutna uppdrag och åt vilka Krigsarkivet beviljat intyg över tjänstgöringen, ansöka om rehabilitering via Statskontoret.

Till den här gruppen hör personer utan tecken, men åt vilka skulle ha beviljats tecken avsedda för frontveteraner (frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken) om de hade anhållit om tecknet inom den lagstadgade ansökningstiden, d.v.s. innan den 31.12.1994.

 • Utländska frivilliga, vilka har tjänstgjort i krigen under åren 1939–1945 och deltagit i egentliga krigsoperationer i finska försvarsmaktens trupper samt bor antingen i Finland eller inom f.d. Sovjetunionens territorium.
 • Minröjare, vilka under åren 1939–1945 underställda försvarsmakten har deltagit i röjning av havsminor eller i nedmontering av minhindren, i sjökrigskrafternas fartygsenheter eller i röjningen av minor i norra Finland.
 • De som verkat i sjukvårdsuppgifter och under krigsåren 1939–1945 tjänstgjort i sjukvårdsuppgifter vid försvarsmaktens vårdplatser.
 • Värnpliktiga, som under krigsåren 1939–1945 tjänstgjort i försvarsmaktens skolningscentra ditkommenderade på basen av lagen om värnplikt. Ansökningstiden för rätt till rehabilitering för alla de här grupperna utgick den 31.12.2004.
 • Boskapsdrivare, vilka under krigsåren 1939–1945 har verkat i evakueringen av boskapen.
 • Offer som utsatts för angrepp av partisanstyrkor under krigsåren 1939–1945.

Ansökningstiden för rätt till rehabilitering utgick för dessa grupper den 31.12.2006.

 En anstaltsrehabiliteringsperiod kan enligt Statskontorets prövning delas mellan make och maka. För år 2020 har reserverats 2,5 miljoner euro. Det finns ungefär 2700 personer, som är berättigade till rehabilitering, av vilka det beräknas att antalet av dem som rehabiliteras är 843 personer.

Begravningskostnader

Enligt lagen om begravningsväsendet, som trädde i kraft i början av år 2004, är den evangelisk-lutherska kyrkans församlingars och kyrkliga samfälligheters begravningsplatser allmänna begravningsplatser. De avgifter som uppbärs i samband med gravar och begravningar bör vara lika för alla. I lagen finns en undantagsbestämmelse, på basen av vilken en församling eller en kyrklig samfällighet kan bevilja helt eller delvis befrielse från i samband med begravningsåtgärder uppburna avgifter, om den avlidne varit frontveteran eller jämförbar med en sådan. Befrielse från avgift kan gälla också ovannämnda persons maka/make. Statskontoret utbetalar begravningshjälp, om arbetsoförmögenhetsgraden hos en krigsinvalid har bekräftats vara minst 20%.

Kommunala veteranförmåner

Kommunala förmåner är bl.a. avgiftsfria hvc-besök, gratis användning av kollektivtrafiken liksom gratis fordonsparkering samt understöd för tandvård och anskaffning av glasögon. Uppgifter om dessa förmåner fås hos hemkommunens rådgivning och den lokala veteranföreningen. I vissa kommuner beviljas förmåner också åt makan/maken samt änkan/änklingen.

Ansökningar om understöd via veteranförbunden och -distrikten år 2020.

En mindre bemedlad veteran, som får extra fronttillägg och är medlem i Finlands Krigsveteranförbund eller hör till en avdelning i Frontveteranförbundet, liksom hans/hennes maka/make eller veteranänka/änkling kan ansöka om ekonomiskt bidrag via förbunden. Inkomstgränsen är 1400 euro per månad. Till ansökan bör fogas skatteintyg eller FPA:s intyg över extra fronttillägg samt kvittenser över de betalda utgifterna, för vilka bidrag ansökes. Bidrag beviljas för självriskandelar av medicin- och vårdkostnader, rörelsehjälpmedel och för ändringsarbeten, som underlättar boendet hemma. Storleken på bidragen är i medeltal ca. 100 – 800 euro, beroende på de förorsakade kostnaderna. Bidrag kan också erhållas från Krigsveteranförbundets traditions- och stödstiftelse, Turvallisuuden tukisäätiö, Eileen Starckjohann och Thelma Starckjohann-Bruun stiftelsen och De Stupades Minnesstiftelse eller från för veteranerna insamlade medel. Ansökningsblanketter fås från distrikten, avdelningarna, föreningarna eller från Finlands Krigsveteranförbunds internet-sidor, www.sotaveteraanit.fi där man även kan finna närmare uppgifter om beviljande av understöd. I ansökan bör uppges sökandens personuppgifter samt bankkontonummer i IBAN-form.