VETERANERNAS TJÄNSTER

Veteranernas förmåner år 2023

För krigsinvaliderna samt män och kvinnor som tjänat vid fronten under Finlands krig 1939–1945 och frontveteranerna, har i lagar och förordningar stipuleratsrätt att erhålla särskilda förmåner av staten. Delvis gäller denna rättighet också personer som i särskilda uppdrag tjänat försvarsmakten, samt minröjare under perioden 1945-1952. Ytterligare ingår rätt till rehabilitering via Kela, för minröjarna också via Statskontoret.  

Särskilda förmåner beviljas också frontveteranerna och med dem jämställda personer via kommunerna och församlingarna. Stöden kompletteras också i form av bevljade bidrag från stiftelser och samfund.

I början av 2023 var antalet veteraner med fronttecken, berättigade till rehablitering, totalt 3 090.

I det följande grunduppgifter och anvisningar gällande nämnda fötmåner.

Frontveterantecken

De åt frontveteraner beviljade tecknen är

 • frontsoldattecken (för män) förordning 772/1969
 • fronttjänsttecken (för kvinnor) förordning 554/1978
 • fronttecken (för befästningsarbeten vid fronten) förordning 256/1988
 • utlänning med frontsoldattecken (utlandsfrivilliga) förordning 418/1992

Ansökningstiderna för alla dessa tecken utgick 31.12.1994 och kan icke längre sökas.

Beviljade tecken finns antecknade i militärpasset. Vid behov kan frontsoldattecken bekräftas från Försvarsmaktens regionbyrå i den egna regionen, medan information om fronttjänsttecken kan hämtas från Riksarkivets registratur tel. 029 533 7000 eller per e-post kirjaamo@arkisto.fi

Fronttillägg

Fronttillägg betalas åt person, som beviljats något frontveterantecknen, samt person som Krigsarkivet  gett intyg gällande minröjning 1945–1952. Fronttillägg erläggs också till berättigade personer utomlands.

Fronttillägget är 138,16 euro i månaden. Tillägget är skattefri inkomst och beaktas inte som inkomst när kundersättningar bestäms. (kundersättningslag 29§ (24.4.2003/328).

Extra fronttillägg

Extra fronttilägg är 25-45 procent av den del av folkpensionen som är större än 100,95 euro/månad. Största möjliga extra fronttillägg betalas till pensionstagare som inte erhåller  pension som påverkar förminskande, som exemplvis pension från utlandet.

 Största möjliga extra fronttillägg är

 • för ensamstående person 284,29 euro/månad
 • för i parförhållande boende 248,93 euro/månad

Extra fronttillägg är skattefri inkomst.

Det betalas den 7:e i månaden liksom fronttillägg och folkpension.

Extra fronttillägg erhöll vid slutet av 2022 totalt 1 212 veteraner, av dessa 450 män och 762 damer.

Veterantillägg

Veterantillägg ges till veteran med fronttecken då han erhåller extra fronttillägg, samt till veteran som får vårdbidrag. Veterantillägg behöver inte sökas om nämnda krav uppfylls. Tillägget betalas via Kela. Veterantillägget utgör 118,81 euro i månaden och är skattefritt. Det påverkar inte bostadsbidraget och det betalas också till  veteran i anstaltsvård, men påverkar inte avgifter för långtidsvård som kommun eller anstalt uppbär av veteranerna.

Rehabilitering

På basen av lagen om rehabilitering för frontveteraner kan person som beviljats frontsoldat-, fronttjänst- eller fronttecken.

Rehabilitering på anstalt beviljas frontveteran som har rörelsehinder klass III högst tio dygn per år

 • för skada eller sjukdom som orsakar rörelsehinder i klass I och II: 2-4 veckor per kalenderår om det anses gagna de mål rehabiliteringen syftar till.

Rehabilitering i öppen vård

 • dagrehabilitering högst tio dygn per år för veteran och maka i skadeklass III
 • högst 20 dagar/år dagrehabilitering i skadeklass I och II
 • högst 20 besök/år i skadeklass III
 • högst 30 besök per år i annan öppen vård för veteran i skadeklass I och II

Rehabilitering i öppen vård kan ges bland annat för skadeklass III 2×10 vårdbesök

 • för skadeklass I och II serier om 3×10 eller 2×15 besök.

Rehabiliteringsbesökens längd är bestämd i förordning. Stödd rehabilitering hemma kan ges som förebyggande, för upprätthållande av rörelseförmåga eller som stöd för att klara serviceboende. Bedömningen av rörelseförmågan sker i den egna boendemiljön. Rehabiliteringsstöd hemma anses höra till såväl rehabilitering som stöd för hemmaboende.

Makans rätt till rehabilitering

Målsättningen med gemensam rehabiliteringsperiod är att förbättra frontveteranernas rehabilitering och påverka veteranens förmåga att bo hemma. Detta sker bland annat genom att stöda den vårdande makan.  Behovet av gemensam rehabiliterng bedöms av vårdande hälsovårdscentral eller kommunal tjänsteman. Makans medverkan förkortar inte veteranens period. Den som besluter om rätt till rehabilitering avgör samtidigt periodens längd, klientens behov och ändamålsenlighet. Förutsättningen för gemensam rehabiliteringsperiod är först och främst båda parternas gemensamma önskemål. Makan har rätt att samtidigt med maken deltaga i anstalts- eller dagrehabilitering, men inte i öppenvårdsåtgärder.

Makans period får inte vara längre än veteranens.

Resekostnader

Folkpensionsanstalten betalar i sin helhet frontveteranens och hans makas skäliga kostnader för resa till rehabilitering. Resa bokas via Kela.

Vid ansökan om reseersättning bör för Folkpensionsanstalten företes:

 • kommunens betalningsförbindelse eller intyg över beslut om godkännande
 • redogörelse över deltagande i rehabilitering som kan göras på Folkpensionsanstaltens blankett.

Tilläggsinformation fås från Folkpensionsanstaltens kontor. Veterans änka har inte ensam rätt till rehabilitering via veteranrehabiliteringssystemet.

Tjänster för stöd till veterans hemmaboende

Frontveteran behöver inte redogöra för sina inkomster, endast behov av rehablitering räcker. Anslagen används för att betala för de tjänster veteran behöver för att klara sig att bo hemma. Beviljandet av tjänster baseras på behovsprövning. (Lag om stöd av äldres funktionsförmåga samt åldringars social- och hälsovårdstjänster 30.12.2014 §15). De vanligaste tjänsterna som veteran behöver är städning, måltider, bad, klädvård, ärenden, sjukvård, fotvård, samt mindre ändringar i hemmet som avlägsnande av trösklar, montering av ledstänger, ramper samt yttre gårdsarbeten. Socialt umgänge hör också till, liksom stödd hemrehabilitering samt kostnader för närståendevård.

Till krigsinvalider vars arbetsförmåga enligt krigsskadlagen är minst tio procent nedsatt kan inte beviljas stöd ur dessa medel, vilka är avsedda för kommunal hemservice, utan de får stöd enligt krigsskadelagen.

Tandvård för veteraner och minröjare

För att klargöra självriskens storlek är det skäl att utreda hur stor del av tandvården klienten själv skall betala. Tandläkare kan ge kostnadsberäkning för kommande vårdinsats.

Frontmannastöd för utlandsfrivilliga

På ansökan kan utlänningar som frivilligt deltog i Finlands krig 1939-1945 och är bosatta i Estland eller på annan plats i tidigare Sovjetunionen, eller bor stadigvarande i Finland beviljas frontmannastöd.

I detta avseende anses som utlandsfrivillig person som beviljats frontmannatecken eller uppfyller kraven för sådant tecken. Engångsersättningen  är år 2023 2000,00 euro. Fem personer har beviljats detta stöd.

Rehabilitering för personer i särskild krigstjänt

Enligt en lag från år 1997 kan personer som gjort tjänst som anknutit till krigen 1939-1945 och som Krigsarkivet beviljat intyg därom, ansöka om rehabilitering från Statskontoret.

Till denna grupp hör personer utan tecken som skulle ha uppfyllt kraven för fronttecken om de hade ansökt om sådant inom utsatt tid före utgången av 1994.

 • utlandsfrivilliga som 1939-1945 deltagit i egentliga strider för Finlands försvarsmakt och bor i Finland eller i tidigare Sovjetunionen,
 • minröjare som 1945-1952 deltagit i av fösvarsmakten ordnad röjning av havsminor eller röjningshinder, eller deltagit i röjning av landminor i norra Finland.
 • i sjukvårdsinsatser 1939-1945 på försvarsmaktens vårdinrättningar
 • värnpliktiga som i krigen 1939-1945 tjänstgjort i försvarsmaktens utbildning enligt värnpliktslagen

Ansökningstiden för dessa grupper gick ut 31.12.2004.

 • boskapsfösare som under krigen1939-1945 medverkat i evakuering av boskap
 • offer för partisananfall under krigen 1939-1945.

Ansökningstiden för dessa grupper upphörde 31.12.2006

Vårdperiod vid rehabiliteringsanstalt kan enligt Statskontorets prövning delas med maka. För år 2023 har reserverats 600.000 euro. Antalet berättigade är ca 1.200, varav 500 beräknas kunna deltaga i rehabilitering.

Begravningskostnader

Enligt den 2004 stiftade begravnigslagen är evangelisk-lutherska kyrkans församlingars och samfälligheters begravningsplatser för allmänt bruk. På dessa skall lika villkor gälla för alla. Ett undantag finns i lagen och detta ger församlingar och samfälligheter rätt att helt eller delvis befria frontveteran från begravningsavgift. Befrielse kan också beviljas veterans maka.

Statskontoret erlägger begravningsbidrag om arbetsoförmågan var minst 20 procent.

Välfärdsområdenas veteranförmåner

Förmåner som välfärdsområden kan bevilja är bl.a. hvc-besök, utnyttkande av kollektivtrafik, avgiftsfri parkering samt stöd för tandvård och glasögon. Information om dessa förmåner kan erhållas från välfärdsområdets patientrådgivning samt från lokala veteranföreningen. En del välfärfsområden erbjuder service också åt makor och änkor.

Stöd från förbundet och distriktet 2023

Mindrebemedlad mottagare av extra fronttillägg, till Finlands krigsveternförbund, frontveteranförbundet eller Krigsinvalidernas brödraförbund hörande veteran, hans maka eller änka kan söka ekonomiskt stöd från Krigsveteranförbundet. Inkomstgränsen är 1.500 euro/månad.

Till ansökan fogas skatteintyg eller Kelas intyg över extra fronttillägg, samt kvitton över de kostnader för vilka stöd ansöks. Bidrag beviljas för medicin- och vårdkostnadernas självriskandel. Bidrag kan också sökas för hjälpmedel och för ombyggnad av bostad, och för bränsle. När stöd söks för energikostnader bör bifogas verifikat över fjolårets kostnader. Bidragets storlek är i medeltal 100-800 euro, beroende av kostnaderna. Bidrag kan fås från Krigsveteranförbundets traditions- och stödstiftelse, Trygghetsstödet, Eileen Starkjohann-Bruuns stiftelse, De stupades minnesfond samt ME-stiftelsen. Medel kan också sökas från veteraninsamlingens medel.

Information om stöden kan fås från Krigsveteranföbundets internet-sida www.sotaveteraanit.fi. Av ansökan bör också framgå den sökandes personuppgifter samt kontonummer i FI-format.

Extra rehabilitering

Från medel beviljade av De stupades minnesstiftelse kan sökas bidrag för extra rehabilitering. Rehabiliteringen är avsedd för veteran som är medlem i förbundets medlemsförening, Krigsinvalidernas brödraförbunds eller Frontveteranförbundets avdelningar. Bidrag gäller också för fruar och änkor. Veteran med fronttecken kan också söka extra rehabiliteringsstöd när Statskontorets beviljade stöd är helt förbrukat och behov av rehabilitering fortfarande föreligger på grund av sängbundenhet eller operation. Inkomstgränsen är 1.500 euro/månad.

Rehabilitering söks via Krigsveteranförbundets socialsekreterare Leena Seppälä. För rehabilitering gäller ingen egentlig ansökan utan perioden bestäms  i samråd med ifrågavarande anstalt. Det kan gälla såväl anstaltsvård som öppen vård.  Anstaltsvårdens längd är fem dygn och antalet besök i öppen vård är 10 gånger.

En stund tillsammans

Finlands Krigsvteranförbund verkställer i samråd med De stupades minnesstiftelse motions- och rekreationsdagar (1-3 dygn) för änkor till veteraner med fronttecken, för maka som närståendevårdare vilka annars inte har rätt till rehabilitering eller inte kan deltaga i sådan. Motions- och rekreationsdagar ansöks från distriktet.

Sökande bör vara medlem i krigsveteranförbudets förening, Krigsinvlidernas brödraförbunds eller Frontveteranernas avdelningar.

Sökande bör klara sina dagliga behov på egen hand. Om sökanden har hjälpbehov bör detta nämnas i ansökan. Även minnesstörningar kan försvåra  deltagande i rekreationsdagar. Läkarintyg krävs inte, behov av mediciner ombesörjer sökande sjäva.

Dagarna erbjuder helpension, övernattningar och mångsidigt program. Deltagandet är avgiftsfritt. Resorna ordnas och betalas av sökanden själv.