Veteranernas tjänster

Veteranernas tjänster år 2019

Krigsinvaliderna från Finlands krig 1939 – 1945, samt de manliga och kvinnliga frontveteranerna som deltagit i krigen, har rätt till vissa statligt finansierade specialförmåner. Även vissa specialgrupper, som personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig samt personer som under åren 1939–1945 har deltagit minröjningsuppgifter har rätt fronttillägg av FPA och till rehabilitering av Statskontoret. Rätten till dessa förmåner är reglerad i lagar och förordningar.

Kommuner och församlingar beviljar också specialförmåner åt frontveteraner och personer som kan jämställas med dem. Även olika stiftelser och samfund kan bevilja bidrag åt frontveteraner.

I början av år 2019 fanns det 10 326 veteraner med tecken som har rätt till veteranrehabilitering och andra tjänster. Krigsinvalider vars invaliditetsgrad är 10 % eller mer, kan inte få rehabilitering och andra tjänster av frontveteranernas anslag för rehabilitering och tjänster som stöder hemmaboende. I början av år 2019 fanns det ca 1550 krigsinvalider. (Statskontoret)


Frontveteranernas tecken

Tecken som beviljats åt frontveteraner är:

  • frontmannatecken (män)
  • fronttjänsttecken för kvinnor
  • fronttecken (befästningsbyggare)
  • frontsoldattecknet för utländska frivilliga

Ansökningstiden för alla dessa tecken utgick 31.12.1994. Man kan inte längre ansöka om dessa tecken.

Vid behov kan man kontrollera sitt frontmannatecken via Försvarsmaktens regionalbyrå i den egna hemtrakten. Fronttjänsttecknen kan kontrolleras av Riksarkivets registratorskontor, tfn. 029 533 7400 eller epost kirjaamo(at) arkisto.fi.

FPA har i början av år 2018 skickat ut ett fronttilläggskort år alla de som beviljats fronttillägg. Nya kort skickas inte.


Fronttillägg

Fronttillägget betalas åt en person som blivit beviljad något av frontveteranernas tecken, och åt personer som fått intyg över deltagande i minröjningsuppgifter åren 1945–1952 av krigsarkivet. Fronttillägg betalas även åt personer som bor utomlands.

Fronttilläggets belopp är 50,19 euro per månad. Fronttillägget är en skattefri inkomst och beaktas inte som inkomst då klientavgifter bestäms. (Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 29§ (24.4.2003/328))


Extra fronttillägg

Extra fronttillägg betalas till de pensionstagare som bor i Finland och som har fronttillägg och folkpension. Det betalas inte till minröjare.

Det extra fronttillägget är 25–45 % av den del av folkpensionen som överstiger 90,44 euro/månad. Det största möjliga beloppet av extra fronttillägg betalas till en pensionstagare som inte har pensioner som minskar tillägget, såsom pension från utlandet.

Det största möjliga extra fronttillägget är:

  • 242,28 euro/månad för ensamstående
  • 210,31 euro/månad för personer i parförhållande.

I början av år 2019 betalades extra fronttillägg åt 4759 veteraner, varav 2217 var män och 2542 var kvinnor.


Veterantillägg

Veterantillägg betalas åt veteran som blivit beviljad ett av tecknen och som får extra fronttillägg och förhöjt eller högsta vårdbidrag för pensionstagare. Man behöver inte skiljt ansöka om veterantillägget, utan FPA betalar ut det åt alla som fyller villkoren. Veterantilläggets belopp är 105,13 euro per månad och det är en skattefri inkomst och sänker inte bostadsbidraget för pensionstagare. Tillägget betalas också till veteraner i institutionsvård, men det beaktas i den avgift för långtidsvård som vårdinrättningen eller kommunen tar ut.

I slutet av år 2018 betalades veterantillägget åt 2171 veteraner, varav 858 var män och 1313 var kvinnor.


Rehabilitering

Enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner har en person som blivit beviljad frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken rätt till rehabilitering.

Per kalenderår kan frontveteraner få slutenvårdsrehabilitering enligt följande:

Slutenvårdsrehabilitering (funktionsduglighetsklass III): Högst 10 dygn per kalenderår
Slutenvårdsrehabilitering för frontveteraner med en skada eller sjukdom som sänker funktionsförmågan (funktionsduglighetsklass I eller II): 2–4 veckor per kalenderår om det är ändamålsenligt med tanke på målen med rehabiliteringen

Dag- och öppenvårdsrehabilitering:

Dagrehabilitering för frontveteraner i funktionsduglighetsklass III och maka/make: Högst 10 dagar per kalenderår
Dagrehabilitering för frontveteraner i funktionsduglighetsklass I och II och maka/make: Högst 20 dagar per kalenderår
Öppenvårdsrehabilitering för frontveteraner i funktionsduglighetsklass III: Högst 20 behandlingstillfällen per kalenderår
Öppenvårdsrehabilitering för frontveteraner i funktionsduglighetsklass I och II: Högst 30 behandlingstillfällen per kalenderår

Öppenvårdsrehabilitering kan till exempel ordnas på följande sätt:

  • Frontveteraner i funktionsduglighetsklass III à öppenvårdsrehabilitering i serier på 2 x 10 behandlingstillfällen
  • Frontveteraner i funktionsduglighetsklass I och II à öppenvårdsrehabilitering i serier på 3 x 10 eller 2 x 15 behandlingstillfällen

Rehabiliteringsperiodernas längd fastställs i förordningen om rehabilitering av frontveteraner. Stödd rehabilitering i hemmet kan vara förebyggande verksamhet, upprätthållande av funktionsdugligheten eller verksamhet för att veteranen skall klara sig i ett servicehus. Uppskattningen av funktionsdugligheten görs i egen boendemiljö. Stödd rehabilitering i hemmet kan anses som rehabilitering eller en tjänst som stöder boendet i hemmet.


Rehabilitering av frontveteraner och deras makor/makar

Syftet med en gemensam rehabiliteringsperiod är att förbättra resultatet av frontveteranens rehabilitering och främja veteranens förmåga att klara sig hemma, bland annat genom att stödja makans/makens välbefinnande. En frontveterans maka/make har möjlighet att delta i dag- eller slutenvårdsrehabilitering tillsammans med frontveteranen på samma inrättning, men inte i öppenvårdsrehabilitering.


Resekostnader

Folkpensionsanstalten (FPA) betalar rehabiliteringsklienten (frontveteranen) och makan eller maken de nödvändiga resekostnaderna i sin helhet för resorna till den inrättning där de deltagit i rehabilitering.

Vid ansökan om reseersättning skall frontveteranen framlägga för FPA:

  • en betalningsförbindelse utfärdad av kommunen eller en kopia av beslutet om godkännande för rehabilitering
  • en utredning över sitt deltagande i rehabilitering, som kan göras till exempel på FPA:s blankett

Tilläggsinformation ger Folkpensionsanstaltens serviceställen. Veteranens änka eller änkling har inte rätt till rehabilitering enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner.


Tjänster som stöder boende i hemmet

Frontveteranens inkomster behöver inte redas ut, utan det är servicebehovet av som är avgörande. Anslaget kan användas för tjänster som stöder frontveteranens förmåga att klara sig självständigt och för att ersätta de kostnader som dessa tjänster föranleder. Tjänsterna skall basera sig på en personlig utredning av servicebehovet. (Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 15§ (30.12.2014/1323)) De vanligaste tjänster som en veteran behöver är; städtjänster, måltidstjänster, badtjänster, klädvårdstjänster, service som stöder rörlighet (t.ex. uträttning av ärenden), hemvårdstjänster, fotvård, små ändringsarbeten i hemmet (t.ex. installering av stödräcken, slänt till trappa, borttagning av golvtrösklar, gårdsarbeten) samt stödd rehabilitering i hemmet.

Åt krigsinvalider med en invaliditetsgrad på 10 % eller mer, får inte beviljas tjänster som stöder boende i hemmet ur detta anslag.


Tandvård åt veteraner och minröjare

Speciellt innan större tandvårdsoperationer, lönar det sig att ta reda på hur mycket självkostnadsandelen är. Man kan begära en kostnadsberäkning av tandläkaren på förhand.


Frontunderstöd till utländska frivilliga frontveteraner

Frontunderstöd kan beviljas till en utländsk frivillig frontsoldat som frivilligt har deltagit i Finlands krig 1939 – 1945 och som är fast bosatt i Ryssland, Estland eller på annat håll i före detta Sovjetunionen eller i Finland och lever under svåra ekonomiska förhållanden. Frontunderstödet kan beviljas åt en person som har tilldelats frontsoldattecknet för utländska frivilliga, men även åt till frivilliga som inte har ansökt om frontsoldattecknet för utländska frivilliga, men som uppfyller kraven för beviljande av detta tecken. Understödet år 2019 är en engångsersättning på 2 000 euro. Frontunderstödet utbetalas av Statskontoret åt 28 personer (för nuvarande).


Rehabilitering för specialgrupper, dvs. personer som har tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig

Enligt lagen stiftad 1997 kan personer som tjänstgjort i vissa uppgifter i Finlands krig 1939 – 1945, som Krigsarkivet beviljat intyg över sin tjänstgöring åt, ansöka om rehabilitering hos Statskontoret. Ansökningstiden för Krigsarkivets intyg har utgått 31.12.2004.

Ansökningstiden för rehabiliteringsrätt för de som deltagit i boskapsevakuering och för partisanoffren utgick 31.12.2006. Personerna som redan tilldelats intyg kan ansöka om rehabilitering hos Statskontoret.

Inga nya personer kan på några grunder längre komma att omfattas av rehabilitering för specialgrupper.

Slutenvårdsrehabiliteringen kan med Statskontorets bedömning delas med maken eller makan. För år 2019 har det reserverats 3,5 miljoner euro för rehabiliteringen av specialgrupper. År 2019 har ca 3500 personer rätt till rehabilitering av specialgrupper, och 1300 av dessa uppskattas delta i rehabiliteringen.


Begravningskostnader

Enligt begravningslagen från år 2004 skall församlingarna och de kyrkliga samfälligheterna inom evangelisk-lutherska kyrkan hålla allmänna begravningsplatser. Begravningskostnaderna på dessa begravningsplatser skall vara lika för alla. I lagen finns ett undantagsstadgande, enligt vilken en församling eller kyrklig samfällighet kan utan hinder helt eller delvis bevilja befrielse från begravningsavgifterna på den grund att den avlidne var frontveteran eller en person som kan jämställas med en sådan. Befrielsen från avgifter kan också gälla en sådan persons make.

Statskontoret betalar begravningshjälp åt en krigsinvalid vars invaliditetsgrad var minst 20 procent. Åt en frontveteran som inte är minst 20 % krigsinvalid, kan inte beviljas begravningshjälp.


Kommunernas förmåner åt frontveteraner

Flera kommuner beviljar specialförmåner åt frontveteraner. Specialförmånerna varierar mellan olika kommuner, men kan vara t.ex. att hälsocentralsbesöken, kollektivtrafiken och parkeringen är avgiftsfri samt hjälp med tandvårdsavgifter eller skaffandet av glasögon. Tilläggsinformation får från hemkommunens servicerådgivning och den lokala veteranföreningen.


Krigsveteranförbundets och distriktens bistånd år 2019

En veteran, veteranens maka/make eller veteranens änka/änkling kan ansöka om ekonomiskt bistånd via krigsveteranförbundet eller krigsveterandistriktet. Veteranen måste tillhöra eller ha tillhört ett av Finlands krigsveterandförbunds medlemsföreningar, fått eller få extra fronttillägg och har låga inkomster. Inkomstgränsen är 1200 euro per månad.

Som bilaga till ansökan måste skickas beskattningsbeslutet eller FPA:s beslut om extra fronttillägg. Med ansökan måste även skickas in kvittona för kostnaderna varför biståndet sökts. Bistånd beviljas för att täcka kostnader för självkostnadsandelen för medicin- och vårdkostnader, hjälpmedel samt hemmets ändringsarbeten som stöder boendet i hemmet.

Biståndets belopp är ca 200 – 700 euro, beroende på kostnaderna som uppkommit. Man kan även ansöka om bistånd från Krigsveteranernas traditionsförening, Krigsskadeföreningen, Eileen Starckjohann och Thelma Starckjohann-Bruuns förening, Kaatuneiden muistosäätiö eller från de medel som kommit in via veteraninsamlingar.

Medlemmarna i Frontveteranernas förbund och krigsinvaliderna kan dessutom ansöka om bistånd av ME -säätiö. Ansökningsblanketterna fås av distrikten, de lokala föreningarna eller från vår hemsida här. På hemsidan finns mer information gällande beviljandet bistånden (på finska). I ansökan måste finnas den ansökandes basuppgifter samt kontonummer i IBAN -format.