Puheenjohtaja Erkki Heikkisen puhe Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlassa 29.9.2017

Puheenjohtaja Erkki Heikkisen puhe Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlassa 29.9.2017

Puheenjohtaja, lehdistöneuvos Erkki Heikkinen
Suomen Sotaveteraaniliiton 60-vuotisjuhlan avaus
29.9.2017 klo 13.00

 

Herra tasavallan presidentti, rouva Haukio.

Kunnioitetut sotaveteraanit, hyvä juhlayleisö!

Herr republikens president, fru Haukio, ärade krigsveteraner, bästa festpublik!

Suomen Sotaveteraaniliiton edeltäjäyhteisö Rintamamiesten Asuntoliitto perustettiin Tampereella tänä päivänä vuonna 1957.

Silloin ajankohtainen asia oli asuntopula, joka kosketti erityisesti sodasta palanneita poikamiehiä.

Edunvalvontamme ydintä ovat aina olleet sotaveteraanien toimeentulo, terveys, huoltotyö ja eläkkeet. Nykyään kotipalvelut ja kuntoutus sekä virkistys ja hengellinen toiminta.

Keskeinen tavoitteemme on, että isänmaamme juhlavuonna eduskunta päättää lain, jolla kaikille sotien 1939-45 tunnuksen omaaville veteraaneille toteutetaan samat kotipalvelut kuin sotainvalideille sotilasvammalain nojalla jo nyt korvataan.

Toteutuessaan laki ratkaisee sotaveteraanien avopalvelujen saatavuuden pysyvällä ja yhdenvertaisella tavalla.

Sotiimme osallistui noin 650.000 miestä ja 100.000 naista.  Kuusi vuosikymmentä sitten veteraanien teot ja tarpeet tunnettiin yhteiskunnassa laajasti.

Veteraanit vastasivat myös jälleenrakennuksesta ja sotakorvauksista. He perustivat perheet ja kasvattivat suuret ikäluokat.

Suurimmat sodassa olleet ikäluokat täyttivät 50 vuotta vasta 1970-luvun puolivälissä. Veteraanit edistivät silloin itse omia asioitaan. Nyt edunvalvonta on siirtynyt veteraanien lapsille ja lastenlapsille.

Veteraanien etuja on vuosikymmenten aikana saatu korjatuksi. Se on vaatinut järjestöltämme kovaa työtä ja yhteistyötä toisten veteraanijärjestöjen, valtionhallinnon, kuntien ja seurakuntien kanssa.

Valtio lähetti miehet sotaan, valtion pitää hoitaa heidät nytkin!

Veteraaniliitolla ei ole varoja eikä henkilökuntaa tukityöhön. Kansalaisilta ja tukijoilta saadut lahjoitusvarat on käytetty veteraanien, puolisoiden ja leskien hyväksi.

Veteraanien ja yhteiskunnan tavoite on parantaa veteraanien kotona asumisen edellytyksiä ja vähentää siten laitoshoidon tarvetta. Veteraanin kotona pärjääminen edellyttää kohtuullista taloudellista toimeentuloa sekä fyysisen ja henkisen toimintakyvyn säilymistä.

Kuntien tehtävänä on kartoittaa kotikäynneillä veteraanin hoidon ja tuen tarve sekä laatia ja toteuttaa palvelusuunnitelma.

Kansalaisten joukkovoima tukee työtämme veteraanien edunvalvonnassa. Näkyvyyttä ja puolestapuhujia tarvitaan. Tässä työssä apunamme on 30.000 kannattajajäsentämme.

 

Hyvä juhlaväki!

Veteraanien arvostus on nyt korkealla ja veteraanit ovat kunniakansalaisiamme. Se näkyy yhteiskunnan, kansalaistemme ja median asenteissa.

Veteraaneja on joukossamme vielä 15.000 ja heidän keski-ikänsä on 93 vuotta.

Tuki- ja hoivatyön jälkeen toimintamme suunnataan perinnetyöhön.

Kansalaistemme ja varsinkin nuoremman väen on tärkeä tietää, millaisin uhrauksin nykyinen Suomi ja hyvinvointimme on saavutettu. Tietoisuus vahvistaa maanpuolustustahtoa.

Kunnioitamme myös kotirintaman naisia, nuoria ja ikäihmisiä. Heidän roolinsa sotaponnistuksissamme oli suuri. Sotaan osallistui koko kansa.

Isänmaanrakkauden vaaliminen ja maanpuolustustahdon ylläpitäminen ei ole yksin järjestöjen asia. Se on kaikkien suomalaisten ja koko yhteiskunnan asia. Sotaveteraaniliitolla on keskeinen rooli veteraaniperinteen vaalimisessa yhdessä muiden järjestöjen kanssa.

 

Hyvät isänmaan ystävät!

Tänään kello 11 veteraanit ja koululaiset laskivat yhdessä havuseppeleen Suomen sankarihautausmailla. Niitä on yhteensä 622.

Toinen mittava juhlatoimi on noin 10.000 veteraanijäsenemme tapaaminen juhlaviikkojen aikana. Heille luovutetaan tasavallan presidentin ja rouva Jenni Haukion allekirjoittama kiitoskirje.

Vid fronten övergav man inte en broder. Inte heller i dag överges en veteran. Att på ett värdigt sätt ta hand om Krigsveteranerna, männen och kvinnorna, är vår hederssak.

Rintamalla veljeä ei jätetty. Veteraania ei jätetä nytkään. Sotaveteraanien, miesten ja naisten, elämänehtoon asiallinen hoitaminen on kunnia-asiamme.

Kunnioittavat kiitoksemme kaikille veteraanien puolesta työtä tehneille ja heitä tukeville.

Laulamme yhdessä Sillanpään marssilaulun, joka on liittomme kunniamarssi. Veteraanit voivat istua laulun aikana.

Tervetuloa!